Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΑΔΑΜ σηθ ενως


2 καιναν μαλελεηλ ιαρεδ 3 ενωχ μαθουσαλα λαμεχ 4 νωε υιοι νωε σημ χαμ ιαφεθ 5 υιοι ιαφεθ γαμερ μαγωγ μαδαι ιωυαν ελισα θοβελ μοσοχ και θιρας 6 και υιοι γαμερ ασχαναζ και ριφαθ και θοργαμα 7 και υιοι ιωυαν ελισα και θαρσις κιτιοι και ροδιοι 8 και υιοι χαμ χους και μεστραιμ φουδ και χανααν 9 και υιοι χους σαβα και ευιλατ και σαβαθα και ρεγμα και σεβεκαθα και υιοι ρεγμα σαβα και ουδαδαν 10 και χους εγεννησεν τον νεβρωδ ουτος ηρξατο του ειναι γιγας κυνηγος επι της γης


17 υιοι σημ αιλαμ και ασσουρ και αρφαξαδ


24 σαλα
25 εβερ φαλεκ ραγαυ 26 σερουχ ναχωρ θαρα


27 αβρααμ


28 υιοι δε αβρααμ ισαακ και ισμαηλ 29 αυται δε αι γενεσεις πρωτοτοκου ισμαηλ ναβαιωθ και κηδαρ ναβδεηλ μαβσαν


30 μασμα ιδουμα μασση χοδδαδ θαιμαν 31 ιεττουρ ναφες και κεδμα ουτοι εισιν υιοι ισμαηλ 32 και υιοι χεττουρας παλλακης αβρααμ και ετεκεν αυτω τον ζεμβραν ιεξαν μαδαν μαδιαμ σοβακ σωε και υιοι ιεξαν σαβα και δαιδαν


33 και υιοι μαδιαμ γαιφα και οφερ και ενωχ και αβιδα και ελδαα παντες ουτοι υιοι χεττουρας


34 και εγεννησεν αβρααμ τον ισαακ και υιοι ισαακ ησαυ και ιακωβ


35 υιοι ησαυ ελιφας και ραγουηλ και ιεουλ και ιεγλομ και κορε


36 υιοι ελιφας θαιμαν και ωμαρ σωφαρ και γοωθαμ και κενεζ και της θαμνα αμαληκ
37 και υιοι ραγουηλ ναχεθ ζαρε σομε και μοζε 38 υιοι σηιρ λωταν σωβαλ σεβεγων ανα δησων ωσαρ δαισων


39 και υιοι λωταν χορρι και αιμαν και αιλαθ και ναμνα 40 υιοι σωβαλ γωλαμ μαναχαθ γαιβηλ σωβ και ωναμ υιοι δε σεβεγων αια και ανα 41 υιοι ανα δαισων υιοι δε δησων εμερων και εσεβαν και ιεθραν και χαρραν 42 και υιοι ωσαρ βαλααν και ζουκαν και ιωκαν υιοι δαισων ως και αρραν 43 και ουτοι οι βασιλεις αυτων βαλακ υιος βεωρ και ονομα τη πολει αυτου δενναβα 44 και απεθανεν βαλακ και εβασιλευσεν αντ' αυτου ιωβαβ υιος ζαρα εκ βοσορρας 45 και απεθανεν ιωβαβ και εβασιλευσεν αντ' αυτου ασομ εκ της γης θαιμανων 46 και απεθανεν ασομ και εβασιλευσεν αντ' αυτου αδαδ υιος βαραδ ο παταξας μαδιαμ εν τω πεδιω μωαβ και ονομα τη πολει αυτου γεθθαιμ 47 και απεθανεν αδαδ και εβασιλευσεν αντ' αυτου σαμαα εκ μασεκκας 48 και απεθανεν σαμαα και εβασιλευσεν αντ' αυτου σαουλ εκ ροωβωθ της παρα ποταμον
49 και απεθανεν σαουλ και εβασιλευσεν αντ' αυτου βαλαεννων υιος αχοβωρ 50 και απεθανεν βαλαεννων υιος αχοβωρ και εβασιλευσεν αντ' αυτου αδαδ υιος βαραδ και ονομα τη πολει αυτου φογωρ 51 και απεθανεν αδαδ και ησαν ηγεμονες εδωμ ηγεμων θαμανα ηγεμων γωλα ηγεμων ιεθετ 52 ηγεμων ελιβαμας ηγεμων ηλας ηγεμων φινων 53 ηγεμων κενεζ ηγεμων θαιμαν ηγεμων μαβσαρ 54 ηγεμων μεγεδιηλ ηγεμων ηραμ ουτοι ηγεμονες εδωμ

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας