Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΚΑΙ ουτοι ησαν υιοι δαυιδ οι τεχθεντες αυτω εν χεβρων ο πρωτοτοκος αμνων τη αχινααμ τη ιεζραηλιτιδι ο δευτερος δανιηλ τη αβιγαια τη καρμηλια


2 ο τριτος αβεσσαλωμ υιος μωχα θυγατρος θολμαι βασιλεως γεδσουρ ο τεταρτος αδωνια υιος αγγιθ 3 ο πεμπτος σαφατια της αβιταλ ο εκτος ιεθρααμ τη αγλα γυναικι αυτου 4 εξ εγεννηθησαν αυτω εν χεβρων και εβασιλευσεν εκει επτα ετη και εξαμηνον και τριακοντα και τρια ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαλημ 5 και ουτοι ετεχθησαν αυτω εν ιερουσαλημ σαμαα σωβαβ ναθαν και σαλωμων τεσσαρες τη βηρσαβεε θυγατρι αμιηλ


6 και ιβααρ και ελισαμα και ελιφαλετ 7 και ναγε και ναφαγ και ιανουε 8 και ελισαμα και ελιαδα και ελιφαλετ εννεα 9 παντες υιοι δαυιδ πλην των υιων των παλλακων και θημαρ αδελφη αυτων 10 υιοι σαλωμων ροβοαμ αβια υιος αυτου ασα υιος αυτου ιωσαφατ υιος αυτου 11 ιωραμ υιος αυτου οχοζια υιος αυτου ιωας υιος αυτου 12 αμασιας υιος αυτου αζαρια υιος αυτου ιωαθαν υιος αυτου
13 αχαζ υιος αυτου εζεκιας υιος αυτου μανασσης υιος αυτου 14 αμων υιος αυτου ιωσια υιος αυτου 15 και υιοι ιωσια πρωτοτοκος ιωαναν ο δευτερος ιωακιμ ο τριτος σεδεκια ο τεταρτος σαλουμ 16 και υιοι ιωακιμ ιεχονιας υιος αυτου σεδεκιας υιος αυτου


17 και υιοι ιεχονια-ασιρ σαλαθιηλ υιος αυτου 18 μελχιραμ και φαδαιας και σανεσαρ και ιεκεμια και ωσαμω και δενεθι 19 και υιοι σαλαθιηλ ζοροβαβελ και σεμει και υιοι ζοροβαβελ μοσολλαμος και ανανια και σαλωμιθ αδελφη αυτων 20 και ασουβε και οολ και βαραχια και ασαδια και ασοβαεσδ πεντε 21 και υιοι ανανια φαλλετια και ισαια υιος αυτου ραφαια υιος αυτου ορνα υιος αυτου αβδια υιος αυτου σεχενια υιος αυτου 22 και υιος σεχενια σαμαια και υιοι σαμαια χαττους και ιωηλ και μαρι και νωαδια και σαφαθ εξ 23 και υιοι νωαδια ελιθεναν και εζεκια και εζρικαμ τρεις 24 και υιοι ελιθεναν οδουια και ελιασιβ και φαλαια και ακουν και ιωαναν και δαλαια και ανανι επτα

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας