Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΥΙΟΙ λευι γεδσων κααθ και μεραρι


2 και ταυτα τα ονοματα των υιων γεδσων λοβενι και σεμει


3 υιοι κααθ αμβραμ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ


4 υιοι μεραρι μοολι και ομουσι και αυται αι πατριαι του λευι κατα πατριας αυτων 5 τω γεδσων τω λοβενι υιω αυτου ιεεθ υιος αυτου ζεμμα υιος αυτου 6 ιωαχ υιος αυτου αδδι υιος αυτου ζαρα υιος αυτου ιεθρι υιος αυτου 7 υιοι κααθ αμιναδαβ υιος αυτου κορε υιος αυτου ασιρ υιος αυτου 8 ελκανα υιος αυτου και αβιασαφ υιος αυτου ασιρ υιος αυτου 9 θααθ υιος αυτου ουριηλ υιος αυτου οζια υιος αυτου σαουλ υιος αυτου 10 και υιοι ελκανα αμασι και αχιμωθ 11 ελκανα υιος αυτου σουφι υιος αυτου και νααθ υιος αυτου 12 ελιαβ υιος αυτου ιδαερ υιος αυτου ελκανα υιος αυτου
13 υιοι σαμουηλ ο πρωτοτοκος σανι και αβια 14 υιοι μεραρι μοολι λοβενι υιος αυτου σεμει υιος αυτου οζα υιος αυτου 15 σομεα υιος αυτου αγγια υιος αυτου ασαια υιος αυτου 16 και ουτοι ους κατεστησεν δαυιδ επι χειρας αδοντων εν οικω κυριου εν τη καταπαυσει της κιβωτου


17 και ησαν λειτουργουντες εναντιον της σκηνης οικου μαρτυριου εν οργανοις εως ου ωκοδομησεν σαλωμων τον οικον κυριου εν ιερουσαλημ και εστησαν κατα την κρισιν αυτων επι τας λειτουργιας αυτων 18 και ουτοι οι εστηκοτες και οι υιοι αυτων εκ των υιων του κααθ αιμαν ο ψαλτωδος υιος ιωηλ υιου σαμουηλ 19 υιου ελκανα υιου ηδαδ υιου ελιηλ υιου θιε 20 υιου σουφ υιου ελκανα υιου μεθ υιου αμασιου 21 υιου ελκανα υιου ιωηλ υιου αζαρια υιου σαφανια 22 υιου θααθ υιου ασιρ υιου αβιασαφ υιου κορε 23 υιου ισσααρ υιου κααθ υιου λευι υιου ισραηλ 24 και αδελφος αυτου ασαφ ο εστηκως εν δεξια αυτου ασαφ υιος βαραχια υιου σαμαα
25 υιου μιχαηλ υιου μαασια υιου μελχια 26 υιου αθανι υιου ζαραι υιου αδια 27 υιου αιθαν υιου ζαμμα υιου σεμει 28 υιου ηχα υιου γεδσων υιου λευι 29 και υιοι μεραρι αδελφου αυτων εξ αριστερων αιθαν υιος κισαι υιου αβδι υιου μαλωχ 30 υιου ασεβι υιου αμεσσια υιου χελκιου 31 υιου αμασαι υιου βανι υιου σεμμηρ


32 υιου μοολι υιου μουσι υιου μεραρι υιου λευι 33 και αδελφοι αυτων κατ' οικους πατριων αυτων οι λευιται δεδομενοι εις πασαν εργασιαν λειτουργιας σκηνης οικου του θεου 34 και ααρων και οι υιοι αυτου θυμιωντες επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωματων και επι το θυσιαστηριον των θυμιαματων εις πασαν εργασιαν αγια των αγιων και εξιλασκεσθαι περι ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο μωυσης παις του θεου 35 και ουτοι υιοι ααρων ελεαζαρ υιος αυτου φινεες υιος αυτου αβισου υιος αυτου 36 βωκαι υιος αυτου οζι υιος αυτου ζαραια υιος αυτου
37 μαριηλ υιος αυτου αμαρια υιος αυτου αχιτωβ υιος αυτου 38 σαδωκ υιος αυτου αχιμαας υιος αυτου 39 και αυται αι κατοικιαι αυτων εν ταις κωμαις αυτων εν τοις οριοις αυτων τοις υιοις ααρων τη πατρια του κααθι οτι αυτοις εγενετο ο κληρος 40 και εδωκαν αυτοις την χεβρων εν γη ιουδα και τα περισπορια αυτης κυκλω αυτης 41 και τα πεδια της πολεως και τας κωμας αυτης εδωκαν τω χαλεβ υιω ιεφοννη 42 και τοις υιοις ααρων εδωκαν τας πολεις των φυγαδευτηριων την χεβρων και την λοβνα και τα περισπορια αυτης και την σελνα και τα περισπορια αυτης και την εσθαμω και τα περισπορια αυτης 43 και την ιεθθαρ και τα περισπορια αυτης και την δαβιρ και τα περισπορια αυτης 44 και την ασαν και τα περισπορια αυτης και την ατταν και τα περισπορια αυτης και την βασαμυς και τα περισπορια αυτης 45 και εκ φυλης βενιαμιν την γαβεε και τα περισπορια αυτης και την γαλεμεθ και τα περισπορια αυτης και την αγχωχ και τα περισπορια αυτης πασαι αι πολεις αυτων τρισκαιδεκα πολεις κατα πατριας αυτων 46 και τοις υιοις κααθ τοις καταλοιποις εκ των πατριων εκ της φυλης εκ του ημισους φυλης μανασση κληρω πολεις δεκα 47 και τοις υιοις γεδσων κατα πατριας αυτων εκ φυλης ισσαχαρ εκ φυλης ασηρ εκ φυλης νεφθαλι εκ φυλης μανασση εν τη βασαν πολεις τρισκαιδεκα 48 και τοις υιοις μεραρι κατα πατριας αυτων εκ φυλης ρουβην εκ φυλης γαδ εκ φυλης ζαβουλων κληρω πολεις δεκα δυο
49 και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοις λευιταις τας πολεις και τα περισπορια αυτων 50 και εδωκαν εν κληρω εκ φυλης υιων ιουδα και εκ φυλης υιων συμεων τας πολεις ταυτας ας εκαλεσεν αυτας επ' ονοματος 51 και απο των πατριων υιων κααθ και εγενοντο πολεις των οριων αυτων εκ φυλης εφραιμ 52 και εδωκαν αυτω τας πολεις των φυγαδευτηριων την συχεμ και τα περισπορια αυτης εν ορει εφραιμ και την γαζερ και τα περισπορια αυτης 53 και την ιεκμααμ και τα περισπορια αυτης και την βαιθωρων και τα περισπορια αυτης 54 και την εγλαμ και τα περισπορια αυτης και την γεθρεμμων και τα περισπορια αυτης 55 και απο του ημισους φυλης μανασση την αναρ και τα περισπορια αυτης και την ιεβλααμ και τα περισπορια αυτης κατα πατριαν τοις υιοις κααθ τοις καταλοιποις 56 τοις υιοις γεδσων απο πατριων ημισους φυλης μανασση την γωλαν εκ της βασαν και τα περισπορια αυτης και την ασηρωθ και τα περισπορια αυτης


57 και εκ φυλης ισσαχαρ την κεδες και τα περισπορια αυτης και την δεβερι και τα περισπορια αυτης 58 και την δαβωρ και τα περισπορια αυτης και την αναμ και τα περισπορια αυτης 59 και εκ φυλης ασηρ την μασαλ και τα περισπορια αυτης και την αβαραν και τα περισπορια αυτης 60 και την ικακ και τα περισπορια αυτης και την ροωβ και τα περισπορια αυτης
61 και απο φυλης νεφθαλι την κεδες εν τη γαλιλαια και τα περισπορια αυτης και την χαμωθ και τα περισπορια αυτης και την καριαθαιμ και τα περισπορια αυτης 62 τοις υιοις μεραρι τοις καταλοιποις εκ φυλης ζαβουλων την ρεμμων και τα περισπορια αυτης και την θαχχια και τα περισπορια αυτης 63 και εκ του περαν του ιορδανου ιεριχω κατα δυσμας του ιορδανου εκ φυλης ρουβην την βοσορ εν τη ερημω και τα περισπορια αυτης και την ιασα και τα περισπορια αυτης 64 και την καδημωθ και τα περισπορια αυτης και την μωφααθ και τα περισπορια αυτης 65 και εκ φυλης γαδ την ραμωθ γαλααδ και τα περισπορια αυτης και την μααναιμ και τα περισπορια αυτης 66 και την εσεβων και τα περισπορια αυτης και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτης


Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας