Γέν
Ἔξ
Λευ
Ἀρι
Δευτ
Ἰησ
Κριτ
Ῥούθ
ΒασΓʹ
ΒασΒʹ
ΒασΓ
ΒασΔʹ
ΠαραΑʹ
ΠαραΒʹ
ἜσδΑʹ
ἜσδΒʹ
Τωβ
Ἰουδ
Ἐσθήρ
Ἰώβ
Ψαλ
Παρ
Ἐκκλ
Ἆσμα
Σαλ
Σει
Ἠσα
Ἱερ
Θρῆ
Βαρ
Ἰεζ
Δαν
Ὡσηέ
Ἰωήλ
Ἀμώς
Ὀβδ
Ἰων
Μιχ
Ναο
Ἀμβ
Zeph
Ἀγγ
Zech
Μαλ
ΜακΑ
ΜακΒʹ
ΚΑΙ βενιαμιν εγεννησεν τον βαλε πρωτοτοκον αυτου και ασβηλ τον δευτερον ααρα τον τριτον


2 νωα τον τεταρτον και ραφη τον πεμπτον 3 και ησαν υιοι τω βαλε αδερ και γηρα και αβιουδ 4 και αβισουε και νοομα και αχια 5 και γηρα και σωφαρφακ και ωιμ 6 ουτοι υιοι αωδ ουτοι εισιν αρχοντες πατριων τοις κατοικουσιν γαβεε και μετωκισαν αυτους εις μαναχαθι 7 και νοομα και αχια και γηρα ουτος ιγλααμ και εγεννησεν τον ναανα και τον αχιχωδ 8 και σααρημ εγεννησεν εν τω πεδιω μωαβ μετα το αποστειλαι αυτον ωσιμ και την βααδα γυναικα αυτου 9 και εγεννησεν εκ της αδα γυναικος αυτου τον ιωβαβ και τον σεβια και τον μισα και τον μελχαμ 10 και τον ιαως και τον σαβια και τον μαρμα ουτοι αρχοντες πατριων 11 και εκ της ωσιμ εγεννησεν τον αβιτωβ και τον αλφααλ 12 και υιοι αλφααλ ωβηδ μεσσααμ σεμμηρ ουτος ωκοδομησεν την ωνω και την λοδ και τας κωμας αυτης
13 και βεριγα και σαμα ουτοι αρχοντες των πατριων τοις κατοικουσιν αιλαμ και ουτοι εξεδιωξαν τους κατοικουντας γεθ 14 και αδελφος αυτου σωσηκ και ιαριμωθ 15 και ζαβαδια και ωρηρ και ωδηδ 16 και μιχαηλ και ιεσφα και ιωχα υιοι βαριγα 17 και ζαβαδια και μοσολλαμ και αζακι και αβαρ 18 και ισαμαρι και ιεζλια και ιωβαβ υιοι ελφααλ 19 και ιακιμ και ζεχρι και ζαβδι 20 και ελιωηναι και σαλθι και ελιηλι 21 και αδαια και βαραια και σαμαραθ υιοι σαμαι 22 και ισφαν και ωβηδ και ελεηλ 23 και αβαδων και ζεχρι και αναν 24 και ανανια και αμβρι και αιλαμ και αναθωθια
25 και αθιν και ιεφερια και φελιηλ υιοι σωσηκ 26 και σαμσαρια και σααρια και ογοθολια 27 και ιαρασια και ηλια και ζεχρι υιοι ιρααμ 28 ουτοι αρχοντες πατριων κατα γενεσεις αυτων αρχοντες ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαλημ 29 και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ γαβαων και ονομα γυναικι αυτου μααχα


30 και υιος αυτης ο πρωτοτοκος αβαδων και σουρ και κις και βααλ και νηρ και ναδαβ 31 και γεδουρ και αδελφος αυτου και ζαχουρ και μακαλωθ 32 και μακαλωθ εγεννησεν τον σεμαα και γαρ ουτοι κατεναντι των αδελφων αυτων κατωκησαν εν ιερουσαλημ μετα των αδελφων αυτων 33 και νηρ εγεννησεν τον κις και κις εγεννησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιωναθαν και τον μελχισουε και τον αμιναδαβ και τον ασαβαλ


34 και υιοι ιωναθαν μεριβααλ και μεριβααλ εγεννησεν τον μιχια 35 και υιοι μιχια φιθων και μελχηλ και θερεε και αχαζ 36 και αχαζ εγεννησεν τον ιωιαδα και ιωιαδα εγεννησεν τον γαλεμαθ και τον ασμωθ και τον ζαμβρι και ζαμβρι εγεννησεν τον μαισα
37 και μαισα εγεννησεν τον βαανα ραφαια υιος αυτου ελασα υιος αυτου εσηλ υιος αυτου 38 και τω εσηλ εξ υιοι και ταυτα τα ονοματα αυτων εζρικαμ πρωτοτοκος αυτου και ισμαηλ και σαραια και αβδια και αναν παντες ουτοι υιοι εσηλ 39 και υιοι ασηλ αδελφου αυτου αιλαμ πρωτοτοκος αυτου και ιαις ο δευτερος ελιφαλετ ο τριτος 40 και ησαν υιοι αιλαμ ισχυροι ανδρες δυναμει τεινοντες τοξον και πληθυνοντες υιους και υιους των υιων εκατον πεντηκοντα παντες ουτοι εξ υιων βενιαμιν

Ματ

Μάρ

Λου

Ίωά

Άποσ

Ρωμ

ΚορΑʹ

ΚορΒʹ

Γαλ

Έφε

Φιλ

Κολ

ΘεσσΑʹ

ΘεσσΒʹ

ΤιμΑʹ

ΤιμBʹ

Τίτ

Φιλήμ

Έβρ

Ίακ

ΠετΑʹ

ΠετBʹ

ΊωάΑʹ

ΊωάBʹ

ΊωάΓʹ

Ίού

Άποκ

 

Πατήρ
Υιός
Άγιο Πνεύμα
Άγγελοι
Σατανάς
Σχόλια
Παραπομπή
Έργα τέχνης
Άτλας