- +
Setrai Settim severimus severitatem sevisset sevisti Sevit sevus sex Sex Sexagenarius sexagenarius sexagesimo sexagesimum sexaginta Sexaginta Sexcenta sexcenta sexcentesimo sexcenti Sexcenti sexcentis sexcentorum sexcentos sexcentæ sexies sexta Sexta Sextadecima sextadecima sextam sextario sextarium sextarius sexto sextum sextus Sextus sexui sexum sexus Siaa Siaha Siba Sibam Siban Sibboleth sibi sibilabit Sibilabo