- +
sanguinis sanguinum sanguis Sanguis Sanguisugæ sani sanie saniem Sanir sanis sanitas Sanitas sanitate sanitatem sanitates sanitati sanitatis sanitatum sanorum santificationem sanum sanus Sanusne sanæ sapere saperent Saph Saphai Sapham Saphan Saphat Saphathia Saphathiam Saphatia Saphatiam Saphatias Saphatiæ Saphira Saphon sapiamus sapias sapiatis sapiens Sapiens sapiente sapientem sapienter sapientes Sapientes sapienti