- +
signatique Signatores signatorum signatum Signatum signatus signatæ signaveris signavi signavit signemus signi significabantur significabat significabatur significans significant significante significantis significare significaret significat significatio significationem significationibus significatum Significatum significaveris significavit significent significet signis signo signorum signum Signum signumque Siha Sihor Sila Silam Silas sile sileamus sileas sileat Sileat silebis silebit silens