- +
seminasti Seminastis seminat seminate Seminate seminati seminatis seminatum seminatur Seminatur seminatus seminaveris seminaverit seminaverunt Seminaverunt seminavi seminavimus seminavit semine semines semini Semini seminibus seminis seminiverbius semino seminum Semiramoth semis semissem semita Semita Semitam semitam semitarum semitas Semitas semitis semitæ semivivo semivivus Semla Semlai Semma Semmaa Semmarith Semper semper semperque sempiterna