Sagrada Escritura

"La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo."

Plan de Lectura

One Year Plan
Plan Anual

Antiguo Testamento

Pentateuco

Génesis
Génesis
Éxodo
Éxodo
Levítico
Levítico
Números
Números
Deuteronomio
Deuteronomio

Histórico

Josué
Josué
Jueces
Jueces
Rut
Rut
1 Samuel
1 Samuel
2 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
1 Reyes
2 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
1 Crónicas
2 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Esdras
Nehemías
Nehemías
Tobías
Tobías
Judit
Judit
Ester
Ester

Sabiduría

Job
Job
Salmos
Salmos
Proverbios
Proverbios
Eclesiastés
Eclesiastés
Cantar de los Cantares
Cantar de los Cantares
Sabiduría
Sabiduría
Sirácides
Sirácides

Profetas Mayores

Isaías
Isaías
Jeremías
Jeremías
Lamentaciones
Lamentaciones
Baruc
Baruc
Ezequiel
Ezequiel
Daniel
Daniel

Profetas Menores

Oseas
Oseas
Joel
Joel
Amós
Amós
Abdías
Abdías
Jonás
Jonás
Miqueas
Miqueas
Nahún
Nahún
Habacuc
Habacuc
Sofonías
Sofonías
Ageo
Ageo
Zacarías
Zacarías
Malaquías
Malaquías
1 Macabeos
1 Macabeos
2 Macabeos
2 Macabeos

Nuevo Testamento

Evangelios

Mateo
Mateo
Marcos
Marcos
Lucas
Lucas
Juan
Juan

Hechos

Hechos de los Apóstoles
Hechos de los Apóstoles

Epístolas Paulinas

Romanos
Romanos
1 Corintios
1 Corintios
2 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Gálatas
Efesios
Efesios
Filipenses
Filipenses
Colosenses
Colosenses
1 Tesalonicenses
1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses
1 Timoteo
1 Timoteo
2 Timoteo
2 Timoteo
Tito
Tito
Filemón
Filemón
Hebreos
Hebreos

Epístolas Generales

Santiago
Santiago
1 Pedro
1 Pedro
2 Pedro
2 Pedro
1 Juan
1 Juan
2 Juan
2 Juan
3 Juan
3 Juan
Judas
Judas

Apocalipsis

Apocalipsis
Apocalipsis