Abiathar

Holy Bible (Douay Rheims)

1 Sam 22:20 1 Sam 22:22 1 Sam 23:6 1 Sam 23:9 1 Sam 30:7 1 Sam 30:7 2 Sam 8:17 2 Sam 15:24 2 Sam 15:27 2 Sam 15:29 2 Sam 15:35 2 Sam 15:35 2 Sam 15:36 2 Sam 17:15 2 Sam 19:11 2 Sam 20:25 1 Ki 1:7 1 Ki 1:19 1 Ki 1:25 1 Ki 1:42 1 Ki 2:22 1 Ki 2:26 1 Ki 2:27 1 Ki 2:35 1 Ki 4:4 1 Chron 15:11 1 Chron 18:16 1 Chron 24:6 1 Chron 27:34 Mk 2:26