Προσευχές και τυπικά

[Ο Ποιμένας είπε:] ὅσοι δὲ βληχροί εἰσι καὶ ἀργοὶ πρὸς τὴν ἔντευξιν, ἐκεῖνοι διστάζουσιν αἰτεῖσθαι παρὰ τοῦ κυρίου· ὁ δὲ κύριος πολυεύπλαγχνός ἐστι καὶ πᾶσι τοῖς αιτουμένοις παρ’ αὐτοῦ αδιαλείπτως δίδωσι. σὺ δὲ [Ερμάς] ἐνδεδυναμωμένος ὑπὸ τοῦ ἁγίου ἀγγέλου [είδατε] καὶ εἰληφὼς παρ’ αὐτοῦ τοιαύτην ἔντευξιν καὶ μὴ ὢν ἀργός, διατί οὐκ αἰτῇ παρὰ τοῦ κυρίου σύνεσιν καὶ λαμβάνεις παρ’ αὐτοῦ;

Άγιο Ροδάριο
Άγιο Ροδάριο
Ροδάριο του Θείου Ελέους
Ροδάριο του Θείου Ελέους
Ροδάριο του Αρχάγγελου Μιχαήλ
Ροδάριο του Αρχάγγελου Μιχαήλ