tabe

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Par 21:19