stirpem

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

Lev 21:15 2 Par 22:10 Isa 44:3