pythonem

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Sam 28:7 1 Sam 28:7 Act 16:16