pyrorum

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Sam 5:23 2 Sam 5:24 1 Par 14:14 1 Par 14:15