palathas

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 12:40 Judith 10:5