palatharum

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Sam 16:1