pagi

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Sam 27:8 Neh 3:15