habentem

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

Ex 25:23 Ex 37:1 Num 7:19 Num 7:25 Num 7:31 Num 7:37 Num 7:43 Num 7:49 Num 7:55 Num 7:61 Num 7:67 Num 7:73 Num 7:79 Jdc 3:16 1 Sam 17:57 1 Sam 28:7 2 Sam 14:30 2 Sam 23:21 2 Par 6:13 Esth 5:14 Esth 14:14 Sap 16:20 Isa 43:8 1 Mach 14:24 2 Mach 11:34 2 Mach 12:20 2 Mach 13:2 Mt 9:32 Mt 18:8 Mt 18:9 Mc 9:16 Mc 9:42 Mc 9:44 Mc 9:46 Mc 11:13 Jn 11:17 Act 16:16 Act 23:18 Act 23:29 Act 27:39 Rom 2:20 Eph 5:27 1 Tim 3:4 Heb 11:10 Apoc 5:6 Apoc 7:2 Apoc 13:1 Apoc 14:6 Apoc 14:14 Apoc 17:3 Apoc 18:1 Apoc 20:1 Apoc 21:11 Apoc 21:12