habenas

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Reg 22:38