habebo

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

Sap 6:25 Sap 8:13