cantabant

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Sam 21:11 1 Sam 29:5 1 Par 15:20 Apoc 5:9 Apoc 14:3