cadaveribus

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Par 20:24 Isa 34:3 Jer 33:5