Semma

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Sam 23:11 2 Sam 23:25 2 Sam 23:33