Saharaim

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 8:8