Sabaim

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

Neh 7:59 Isa 45:14