Phelethi

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Sam 8:18 2 Sam 15:18 2 Sam 20:7 1 Reg 1:38 1 Reg 1:44 2 Reg 11:19 1 Par 18:17