Palmyram

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Par 8:4