Najoth

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Sam 19:18 1 Sam 19:19 1 Sam 19:22 1 Sam 19:23 1 Sam 19:23 1 Sam 20:1