Naharai

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Sam 23:37 1 Par 11:39