Naham

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 4:15 1 Par 4:19