Naas

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Sam 11:1 1 Sam 11:1 1 Sam 11:2 1 Sam 12:12 2 Sam 10:2 2 Sam 17:25 2 Sam 17:27 1 Par 4:12 1 Par 19:1 1 Par 19:2