Mathaniau

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 25:4