Machbanai

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 12:13