Habebo

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

Sap 8:10