Haba

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 7:34