Gabaonitas

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

Jos 9:22 2 Sam 21:1 2 Sam 21:3