Cethim

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 1:7 Isa 23:1 Isa 23:12 Jer 2:10 1 Mach 1:1