Badan

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Sam 12:11 1 Par 7:17