Bacbacar

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 9:15