Baalpharasim

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

1 Par 14:11 1 Par 14:11