Abela

Biblia Sacra (Vulgatam Clementinam)

2 Sam 20:15 2 Sam 20:18