- +
trecentis trecentorum trecentos trecentæ tredecim tremebant tremebundi tremebundus tremefactus Tremefactus tremens trementem trementes trementia tremere tremiscant tremitis tremor Tremor tremore tremuit trepidabit trepidabo trepidantem trepidatio trepidaverunt trepidi trepidum tres Tres Tria tria tribu tribuam tribuat Tribuat tribuatur tribubus tribue tribuebam tribuebat tribuendo tribuens tribuentes tribuentis tribuerat tribuere tribuet tribuetis tribuetur