- +
Ragau Rages Raguel Raguelem Raguelis Rahab Rahabia Raham Rahelaia Rahuel Raia Ram Rama Ramath Ramatha Ramathaimsophim Ramathan Ramathlechi Ramesse Ramesses Rameth rami ramis ramorum ramos Ramoth ramum ramus ramusculi ranam ranarum ranas ranis ranæ rapaces rapacibus rapax rapere raperent Rapha Raphaia Raphaiam Raphaim Raphaël Raphidim Raphon Raphu rapiant rapiat rapiatur