- +
oppressiones oppressisti oppressit oppresso oppressos oppressum oppressura oppressus opprimamus Opprimamus Opprimantur opprimaris opprimas opprimat opprimatis opprimebant opprimens opprimentes opprimere opprimerent opprimes opprimet opprimetur opprimi opprimunt opprimuntur opprobria opprobrii opprobriis opprobrio opprobrium Opprobrium oppugnabant oppugnabat oppugnabis oppugnando oppugnans oppugnant oppugnantes Oppugnantes oppugnare oppugnarent oppugnat oppugnavit Optabam optabant optat optata optatis optaverat