- +
Bethsames Bethsamitibus Bethsamitis Bethsamitæ Bethsan Bethsemes Bethsetta Bethsimoth Bethsur Bethsura Bethsuram Bethsuris Bethsuræ Beththaphua Bethul Bethulia Bethuliam Bethuliæ Bethzacharam Bethzecha Betonim Bezec Bezech Bezeleel Bibam bibam bibamus bibant Bibant bibas bibat bibatis bibaturos bibe Bibe Bibebant bibebant bibebat bibemus bibendi bibendum bibens Bibensque bibent bibentes Bibentes bibentibus biberat bibere biberemus